OBAVIJEST O STANJU NA NERAZVRSTANIM CESTAMA – 15:00 SATI

OBAVIJEST O STANJU NA NERAZVRSTANIM CESTAMA – 15:00 SATI

Obavijest o stanju na cestama na području Općine Perušić. Zimski uvjeti na svim nerazvrstanim cestama na području opcine Perusic. Obavezna zimska oprema. Četiri zimske gume (ili M+S) gume ili četiri ljetne gume s minimalnom dubinom profila 4 mm i lanci za snijeg. Prohodnost cesta osigurati će se sukladno članku 37.  i 38. Pravilnika o održavanju cesta NN 90/14, i Izvedbenom programu zimske službe na nerazvrstanim cestama Općine Perusic.

STOŽER ZIMSKE SLUŽBE

Mole se stanovnici Općine da sukladno odredbama komunalnog reda očiste pristupe poslovnim prostorima sukladno članku 112, 113, 114, 115…

Članak 112.

Uklanjanje snijega i leda s nogostupa uz zgradu ili neizgrađeno građevinsko zemljište obveza je vlasnika   zgrade, vlasnika ili korisnika stanova ili poslovnih prostora u zgradi odnosno vlasnika neizgrađenog građevinskog zemljišta i to u cijeloj dužini čestice zemljišta bez obzira koji je dio te čestice izgrađen.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, uklanjanje snijega i leda s nogostupa ispred uličnih poslovnih prostora obveza je vlasnika  ili korisnika tih poslovnih prostora.
Uklanjanju snijega i leda s nogostupa   uz kioske i pokretne naprave obveza je
vlasnika ili korisnika kioska ili pokretnih naprava.

Uklanjanje snijega i leda s nogostupa   mora se obavljati u širini od najmanje 1,0 metar, osim ako nogostup  nije uži.

Nije dozvoljeno čišćenje nogostupa   tako da se snijeg i led odlažu na očišćeni kolnik i slivnike kanalizacije.

Članak 113.

Javne površine mogu se, radi sprečavanja nastanka leda i radi sprečavanja klizanja posipati odgovarajućim materijalom.

Zabranjeno je kolnik koji ima ugrađene slivnike za odvodnju oborinske vode posipati materijalom granulacije promjera većeg od osam  milimetara.
Zabranjeno je javne površine uz drvorede posipati solju. Površine uz drvorede
dozvoljeno je posipati samo sipinom i sredstvima koja imaju atest ili deklaraciju o neškodljivosti za stabla.

Članak 114.

Vlasnici ili korisnici zgrada uz javnu prometnu površinu koji su kosinom krova okrenuti prema javnoj prometnoj površini dužni su osigurati uklanjanje snijega i leda s takvog krova.

U slučaju da nisu u mogućnosti osigurati uklanjanje snijega i leda s takvog krova obavezni su na svakom kraju građevine postaviti zapreku s vidljivim i čitkim znakom upozorenja na prijeteću opasnost.

Članak 115.

Za vrijeme padanja snijega, radi omogućavanja uklanjanja snijega najstrože je zabranjeno parkiranje vozila na kolnicima i pločnicima.

Za više informacija obratite se komunalnom redarstvu Općine Perušić.