Održavanje i nadzor cesta

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta. Održavanje nerazvrstanih cesta također obuhvaća održavanje pothodnika i nathodnika u funkciji pješačkog prometa, te biciklističkih i pješačkih staza izvan kolnika na javnim cestama koje prolaze kroz naselje. Održavanje obuhvaća nerazvrstane ceste u dužini 278,14 km.

ZIMSKA SLUŽBA - PRIORITETI

PERUŠIĆ
KOSINJ