USLUGA PRIKUPLJANJA OTPADA

Perušić d.o.o. za komunalne djelatnosti vrši javnu uslugu odvoza otpada na području Općine Perušić. Početkom 2021. godine, stanovnicima Općine Perušić dodijeljene su nove, čipirane kante za miješani otpad, sa zapremninom po broju ukućana za svako kućanstvo, te posebne vreće za odvajanje korisnog (reciklabilnog), odnosno vreće za plastiku, metal te staklo. Odvoz miješanog otpada se odvija svaki petak (izuzevši praznike), dok se odvoz korisnog otpada vrši svaki drugi tjedan. Raspored možete pogledati ovdje.

Također vršimo i usluge odvoza krupnog (glomaznog) otpada na području Općine Perušić. Detaljne upute za kategorizaciju kako glomaznog, tako i korisnog otpada te raspored sljedećeg odvoza možete pronaći ovdje.

Na području Perušića se nalazi i reciklažno dvorište gdje pravo predaje otpada na reciklažnom dvorištu imaju sve fizičke osobe – korisnici koji su u evidenciji odvoza miješanog komunalnog otpada i uredno podmiruju troškove odvoza, te mogu besplatno dostaviti otpad (glomazni, korisni ili opasni). Detaljnije o reciklažnom dvorištu, kao i radno vrijeme dvorišta možete pronaći ovdje.

Sakupljanje, interventno sakupljanje i prijevoz otpada Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj: 94/13, 73/17) Zakona o izmjenama i dopunama zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 14/19 i 98/19); Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom „Narodne novine“ broj: broj 50/17, 84/19 i 14/20 – Rješenje USRH); Pravilnika o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj: 117/17;  važećih dozvola isporučitelja javne usluge; Odluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u općini Perušić donešene na temelju članka 30. Stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ , broj: 94/13 i 73/17).

Odluku o javnoj usluzi prikupljanja otpada mozete pogledati ovdje.

Zahtjeve za uslugu odvoza javnog otpada možete preuzeti ovdje.