Djelatnosti

DJELATNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. Održavanje nerazvrstanih cesta Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta. Održavanje nerazvrstanih cesta također obuhvaća održavanje pothodnika i nathodnika u funkciji pješačkog prometa, te biciklističkih i pješačkih staza izvan kolnika na javnim cestama koje prolaze kroz naselje. Održavanje obuhvaća nerazvrstane ceste u dužini 278,14 km.
2. Održavanje javnih parkirališta Održavanje javnih parkirališta javnih parkirališta podrazumijeva skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine sa svrhom održavanja tehničke ispravnosti parkirališta i sigurnosti na njima.
3. Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozlima Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila  podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.
4. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda. Održavanje građevina javne odvodnje također podrazumijeva održavanje sustava za odvodnju na javnim cestama koje prolaze kroz naselje ako je dio mjesne kanalizacijske ili kanalske mreže.
5. Održavanje javnih zelenih površina Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.
6. Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta (autobusne čekaonice, spomenici, javni satovi, fontane.
7. Održavanje groblja unutar groblja Pod održavanjem groblja i krematorija unutar groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.
8. Održavanje čistoće javnih površina Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.  
 
9. Održavanje javne rasvjete Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, za rasvjetljavanje površina javne namjene.
10. Prigodno ukrašavanje naselja Prigodno ukrašavanje naselja – iluminacija podrazumijeva postavljanje  prigodne iluminacije i dekoracije za državne praznike, blagdane i druge manifestacije.
11. Sanacija divljih odlagališta Pod sanacijom divljih odlagališta podrazumijeva se prikupljanje komunalnog otpada sa divljih odlagališta, te njegov odvoz i odlaganje na odlagalištu komunalnog otpada, kao i saniranje i zatvaranje divljeg odlagališta.
12. Održavanje objekata u vlasništvu i suvlasništvu Općine Perušić Pod održavanjem podrazumijeva se održavanje zgrada, društvenih domova i prostorija mjesnih odbora podrazumijeva se održavanje krovova, stolarije (prozora, vrata), vodovodnih i električnih instalacija, klima uređaja, ličenje i farbanje zidova, održavanje podova (parketa, pločica i dr.)
13. Održavanje odlagališta komunalnog otpada Pod održavanjem odlagališta komunalnog otpada podrazumijeva se upravljanje odlagalištem otpada, popravci na odlagalištu (ograda i sl.), njegovo održavanje do sanacije. Zatvaranje odlagališta provedeno temeljem Odluke o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta („Narodne novine“ , broj: 3/19), te odluci Općinskog vijeća Općine Perušić  

USLUŽNE DJELATNOSTI

1. Dimnjačarska služba Pod dimnjačarskim poslovima podrazumijeva se čišćenje i kontrola dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje u građevinama.
2. Usluge  javnih tržnica na malo Pod uslugama javnih tržnica na malo podrazumijeva se upravljanje i održavanje prostora i zgrada izgrađenih na zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave u kojima se u skladu s tržnim redom pružaju usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima.
3. Usluge ukopa pokojnika unutar groblja Pod uslugama ukopa  pokojnika u mrtvačnicama unutar groblja podrazumijevaju se ispraćaj i ukop unutar groblja u skladu s posebnim propisima.

GOSPODARENJE OTPADOM

1. Sakupljanje, interventno sakupljanje i prijevoz otpada Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj: 94/13, 73/17) Zakona o izmjenama i dopunama zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 14/19 i 98/19); Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom „Narodne novine“ broj: broj 50/17, 84/19 i 14/20 - Rješenje USRH); Pravilnika o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj: 117/17;  važećih dozvola isporučitelja javne usluge; Odluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u općini Perušić donešene na temelju članka 30. Stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ , broj: 94/13 i 73/17).
2. Trgovanje otpadom Temeljem članka 112. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj: 94/13, 73/17); Zakona o izmjenama i dopunama zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 14/19 i 98/19).
3. Upravljanje reciklažnim dvorištima Temeljem Odluke općinskog vijeća o predaji reciklažnog dvorišta na upravljanje.

OSTALE DJELATNOSTI

1. Upravljanje zgradama – stambena pričuva Temeljem članka 90. – 93.  Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima pročišćeni tekst zakona NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14.
2. Pružanje ostalih usluga Pružanje ostalih usluga temeljem važećih akata društva, donesenih na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu NN 68/18, 110/18 i 32/20.